HVB adatai

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)

A Ve. 23.§-a szerint a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
24. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 3.§-a, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 21/2019. (VII.31.) IM rendelet 3.§-a értelmében a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-én 16.00 óráig választja meg.[Ve.23.§.] A Ve. 25.§ (1) bekezdése alapján a bizottság tagjaira, póttagjaira tett indítványra módosító javaslat nem nyújtható be. A megválasztásról a képviselő-testület egy szavazással dönt.
A helyi választási bizottság öt választott tagján túlmenően a Ve. 28.§ (3) bekezdése szerint a helyi választási bizottság egy-egy tagját a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, a Ve. 28. § (3) A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek bízzák meg.
(4) A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
A Ve. 29.§ (1) bekezdése szerint a közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a delegálásra. A Ve. 77. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A javasolt választópolgárok, nyilatkoztak arról, hogy választójoggal rendelkeznek, megfelelnek a Ve. 17.§ (1) bekezdése a., pontjában támasztott követelményeknek, velük sze,ben nem áll fenn, a Ve. 18.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok.

Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2019.(VIII.26.) számú határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Nógrádszakál területén működő Helyi Választási Bizottságába az alábbi nógrádszakáli választópolgárt választja meg:

 

Helyi Választási Bizottság (HVB) 2019-2024.

Demus Ottó Józsefné HVB elnök

Ferkó Istvánné HVB elnökhelyettes

Nagy Ferencné HVB választott tag

Ferkóné Egyed Tünde HVB választott tag

György Attila HVB választott tag

Oláh Csilla Rita HVB póttag

Dálnoki György Antalné HVB póttag